Projekty

W ramach projektu młodzież prowadziła monitoring zanieczyszczeń.

Efektem realizacji projektu, oprócz zinwentaryzowania stanu liczebnego bocianów, było rozbudzenie poczucia odpowiedzialności społeczności lokalnej za środowisko, w którym żyją oraz racjonalne zagospodarowanie zasobami przyrodniczymi.

Renaturyzacja mokradła PYSZKA to pilotażowy projekt odtworzenia naturalnej doliny rzeki. Projekt ten polegał na stworzeniu terenu zalewowego o powierzchni około 40 ha (w tym 14 ha jest trwale zalane) w zmeliorowanej, starej dolinie rzeki Pysznicy – prawobrzeżnego dopływu Parsęty.

Renaturyzacja mokradła przyczyniła się do redukcji ilości biogenów w zlewni rzeki Parsęty i zwiększenia bioróżnorodności. Mokradło stało się również miejscem odwiedzin przyrodników i uczniów ze względu na pojawienie się nowych, nie występujących tu wcześniej gatunków

roślin i zwierząt.

Całkowity koszt projektu: 987 056,89 PLN

Kwota dofinansowania Phare: 638 837,27 PLN

Kwota dofinansowania EkoFundusz: 284 764,04 PLN

Wkład własny: 63 455,27 PLN

Cel projektu:

– poznanie idei zrównoważonego rozwoju w regionie obszaru Natura 2000, zapewniające poprawę jakości życia ludzi przy jednoczesnym zachowaniu zdolności środowiska do samoodnawiania, przy współpracy gmin partnerskich z Polski i Niemiec.

W ramach projektu:

– przeprowadzone zostały warsztaty ekologiczne w formie Zielonej Szkoły dla dzieci i młodzieży z miast i gmin Dorzecza Parsęty oraz miast w Niemczech Dargun i Wolgast.

Całkowity koszt projektu: 142 480,00 zł

Dofinansowanie INTERREG IIIA: 106 860,00 zł

Wkład własny: 35 620,00 zł

Projekt zrealizowany przez fundację „Nauka dla Środowiska” w partnerstwie

ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

W ramach projektu zostały zrealizowane następujące działania:

– 4 warsztaty – metody aktywnej edukacji ekologicznej, w których uczestniczyło 120 osób aktywnie działających na polu edukacji ekologicznej.

– Cały cykl warsztatowy obejmował 1680 osobogodzin, zostały również opracowane i wydane następujące opracowania:

 • wydawnictwo: „Gry i zabawy edukacyjne”,
 • wydawnictwo: „Przewodnik po zrównoważonym rozwoju”,
 • plakat – promujący aktywność lokalną i zrównoważony rozwój.

Projekt otrzymał dofinansowanie w programie Środki Przejściowe 2005 „Podnoszenie świadomości społecznej i wzmocnienie rzecznictwa oraz działań monitorujących organizacji pozarządowych” 2005/017-488.01.01.01.

Całkowity koszt projektu wyniósł 70 281,00 zł

Dotacja ze środków Burmistrza Miasta Białogard (zadanie w zakresie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych, objętych Miejskim programem profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych na rok 2005)

W wyniku zorganizowania obozu osiągnięte zostały następujące cele:

– popularyzacja czynnego wypoczynku poprzez uprawianie turystyki kajakowej,

– poznanie walorów krajobrazowo-turystycznych regionu,

– podniesienie świadomości o istniejących zagrożeniach w skutek nadużywania alkoholu i używek poprzez udział w zajęciach szkoleniowych,

– propagowanie zdrowego stylu życia,

– kształtowanie pozytywnych postaw w stosunku do środowiska naturalnego,

– wzmacnianie umiejętności nawiązywania kontaktów z innymi.

Podczas obozu uczestnicy mogli sprawdzić się w wielu sytuacjach, wziąć udział w zajęciach zarówno sprawnościowych (spływ kajakowy) jak również zajęciach szkoleniowych podnoszących świadomość o istniejących zagrożeniach, zwłaszcza z nadużywania alkoholu i używek. Uczestnicy mieli również możliwość zapoznania się z otoczenie i środowiskiem naturalnym oraz czynnego wypoczynku na łonie natury.

Dotacja projektu: 10 946,00 zł

Partner niemiecki: Schullandheim Gehren, Gehrener Natur und Kultur gGmbH

Dofinansowanie z PNWM

Celem spotkania było nawiązanie kontaktów osobistych pomiędzy młodzieżą Polską i Niemiecką. Zapoznanie z ciekawymi miejscami przyrodniczymi oraz turystycznymi (Połczyn Zdrój, Świdwin, Kołobrzeg, Koszalin).

Wartość projektu: 17 264,13 zł

Dotacja projektu: 12 719,00 zł

Wkład własny: 4 545,13 zł

Burmistrza Miasta Białogard (zadanie w zakresie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych, objętych Miejskim programem profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych na rok 2005)

W wyniku zorganizowania obozu osiągnięte zostały następujące cele:

– popularyzacja czynnego wypoczynku poprzez uprawianie turystyki kajakowej,

– poznanie walorów krajobrazowo-turystycznych regionu,

– podniesienie świadomości o istniejących zagrożeniach w skutek nadużywania alkoholu i używek poprzez udział w zajęciach szkoleniowych,

– propagowanie zdrowego stylu życia,

– kształtowanie pozytywnych postaw w stosunku do środowiska naturalnego,

– wzmacnianie umiejętności nawiązywania kontaktów z innymi.

Podczas obozu uczestnicy mogli sprawdzić się w wielu sytuacjach, wziąć udział w zajęciach zarówno sprawnościowych (spływ kajakowy) jak również zajęciach szkoleniowych podnoszących świadomość o istniejących zagrożeniach, zwłaszcza z nadużywania alkoholu i używek. Uczestnicy mieli również możliwość zapoznania się z otoczenie i środowiskiem naturalnym oraz czynnego wypoczynku na łonie natury.

Dotacja projektu: 10 946,00 zł

Partner niemiecki: Schullandheim Gehren, Gehrener Natur und Kultur gGmbH

Dofinansowanie z PNWM

Program pobytu obejmował szereg zajęć, warsztatów, szkoleń z zakresu edukacji ekologicznej, zabaw i wycieczek. Celem wymiany polsko-niemieckiej była integracja młodzieży z Polski i z Niemiec z uwzględnieniem bogactwa i różnorodności kultur i tradycji obu narodów, nawiązanie bliższych znajomości pomiędzy młodzieżą z obu narodów, a także doskonalenie umiejętności językowych uczestników.

Wartość projektu: 16 616,13 zł

Dotacja projektu: 12 390,00 zł

Wkład własny: 4 226,13 zł

Dofinansowanie z NFOŚiGW

Projekt polegał na:

– opracowaniu, wydruku i dystrybucji 10 tys. Książek „ABECADŁO ŚMIECIADŁO”, które zostały bezpłatnie przekazane placówkom oświatowym;

– przeprowadzeniu 12 warsztatów dla 360 nauczycieli. Warsztaty miały na celu dostarczyć wybranych informacji z zakresu zrównoważonego rozwoju, przygotowania nauczycieli do prowadzenia własnych zajęć z wykorzystaniem „ABECADŁA ŚMIECIADŁA”. Podczas warsztatów poruszone zostały tematy segregacji, recyklingu, kompostowania bioodpadów, zbiorki odpadów niebezpiecznych, elektrycznych i elektronicznych;

– przeprowadzenie (metodą kaskadową) przez przeszkolonych nauczycieli 720 „odpadowych” zajęć w przedszkolach i klasach 0-III szkoły podstawowej;

– produkcji i dystrybucji 1000 szt. wielokrotnego użycia EKO toreb „ABECADŁA ŚMIECIADŁA”;

– opracowaniu i wykonaniu strony internetowej projektu stanowiącej wsparcie merytoryczne dla nauczycieli oraz promocję wśród e-społeczności.

W wyniku zorganizowania obozu osiągnięte zostały następujące cele:

– popularyzacja czynnego wypoczynku poprzez uprawianie turystyki kajakowej,

– poznanie walorów krajobrazowo-turystycznych regionu,

– podniesienie świadomości o istniejących zagrożeniach w skutek nadużywania alkoholu i używek poprzez udział w zajęciach szkoleniowych,

– propagowanie zdrowego stylu życia,

– kształtowanie pozytywnych postaw w stosunku do środowiska naturalnego,

– wzmacnianie umiejętności nawiązywania kontaktów z innymi.

Podczas obozu uczestnicy mogli sprawdzić się w wielu sytuacjach, wziąć udział w zajęciach zarówno sprawnościowych (spływ kajakowy) jak również zajęciach szkoleniowych podnoszących świadomość o istniejących zagrożeniach, zwłaszcza z nadużywania alkoholu i używek. Uczestnicy mieli również możliwość zapoznania się z otoczenie i środowiskiem naturalnym oraz czynnego wypoczynku na łonie natury.

Dotacja projektu: 10 946,00 zł

Dofinansowanie z Unii Europejksiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt miał na celu wspieranie inicjatyw samoorganizacji i samopomocy poprzez wzmocnienie czynnego udziału środowisk młodzieżowych w procesie aktywnej integracji społecznej mieszkańców powiatu koszalińskiego, białogardzkiego, świdwińskiego  wyłonienie i przygotowanie liderów lokalnych do aranżowania i prowadzenia partnerskich inicjatyw społecznych poprzez podniesienie wiedzy i umiejętności osób uczestniczących w projekcie, podnoszenie świadomości społecznej mieszkańców powiatu koszalińskiego, białogardzkiego i świdwińskiego poprzez promowanie postaw aktywnych na poziomie lokalnym.

Porozumienie pomiędzy ZMiDP, a OEE w Lipiu z dnia 25.03.2009 r.

Kwota dofinansowania: 57 375,00 zł

Dofinansowanie z WFOŚiGW  w Szczecinie

Celem zadania było wykorzystanie zaliczanego do sieci NATURA 2000 – cennego pod względem przyrodniczym – dorzecza Parsęty w edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży. Uczestnicy zajęć wykształcili nawyk troski o stan środowiska. Program został przygotowany dla dzieci ze szkół podstawowych, oraz młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazajlnej. Ukierunkowany został na problematykę relacji między człowiekiem a środowiskiem, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.

Podstawowym celem projektu było kształtowanie wysokiego poziomu świadomości, czyli odpowiedzialnej postawy człowieka wobec środowiska, przygotowanie do podejmowania racjonalnych działań służących ochronie przyrody, poprawie stanu środowiska, dostrzeganiu zagrożeń cywilizacyjnych oraz rozwiązywani problemów związanych z ochroną i degradacją środowiska w najbliższym otoczeniu.

Wartość projektu: 111 866,12 zł

Dotacja WFOŚiGW w Szczecinie 55 932,28 zł

Wkład własny: 55 933,84 zł

Celem projektu była aktywizacja i integracja młodzieży wokół idei zrównoważonego rozwoju przez wzrost świadomości ekologicznej. Szkolny monitoring środowiska uświadomił uczestnikom projektu zmiany zachodzące w przyrodzie na skutek działalności człowieka oraz wzajemne powiązania poszczególnych elementów środowiska. Uzmysłowił nie tylko wpływ bliskiego otoczenia na jakość środowiska, ale również rolę czynników zewnętrznych. Uświadomił także konieczność szerokiej współpracy dla jego ratowania.

W Ośrodku w okresie od sierpnia 2010 roku do kwietnia 2011 roku, w ramach projektu realizowanego przez Biuro Związku Miast i Gin Dorzecza Parsęty pn. „Młody Ekolog-wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez realizację programów edukacyjnych wśród dzieci młodzieży”, w 32 czterodniowych warsztatach wzięli udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum. Do udziału w projekcie zostały zaproszone szkoły z terenu 16 województw, w których czynnie działają Szkolne Kluby Młodych Ekologów, kółka ekologiczne itp. Ponadto zasięg projektu został powiększony poprzez stworzenie portalu internetowego i opracowanie pakietu szkoleniowego, który został zaimplementowany na portalu.

Pobyt dzieci i młodzieży w Ośrodku przebiegał  w  oparciu o przygotowany dokładny harmonogram pobytu, w tym m.in.:

 1. wycieczki piesze, rowerowe wytyczonymi ścieżkami przyrodniczymi
 2. zajęcia terenowe i laboratoryjne, obserwacja okazów przez mikroskop stereoskopowy, uczniowie pod okiem nauczycieli i koordynatora przeprowadzali badania przy pomocy specjalistycznego sprzętu,
 3. zajęcia stacjonarne,
 4. wyjazd do Ogrodów Tematycznych „Hortulus” w Dobrzycy (pokazanie możliwości naprawy środowiska przyrodniczego zniszczonego na skutek działalności człowieka, omówienie różnych gatunków roślin i sposobów ich pielęgnacji), omówienie gatunków zwierząt, które zadomowiły się w ogrodzie: ptaków (m.in. dudki, jemiołuszki, mysikróliki, kosy, sroki, dzikie gołębie grzywacze, turkawki, pliszki, czajki, czaple, łabędzie nieme, sikory bogatki i modraczki, a nawet sowa)  oraz owadów, a także liczne małe ssaki (jeże, lisy, kuny, piżmaki) i gady (żaby, jaszczurki, traszki, salamandry, padalce).
 5. wieczorne „pogadanki środowiskowe” nt. problemów środowiskowych i sposobów ich rozwiązywania.

Całkowity koszt projektu: 715 920,00 zł

Dofinansowanie NFOŚiGW: 644 328,00 zł

Dofinansowanie WFOŚiGW: 71 592,00 zł

W ramach projektu „EKOlogiczne myślenie – praktyczna edukacja w zgodzie 
z zasadami zrównoważonego rozwoju na obszarach NATURA 2000” wzięło udział 885 uczniów. Uczestnicy zajęć korzystali z wykładów, zajęć laboratoryjnych, a także z wycieczek terenowych. Na zajęciach korzystano z prezentacji multimedialnych, poznając odgłosy przyrody, głosy zwierząt i zapoznali się z możliwościami współżycia człowieka z otaczającą go przyrodą. Ogromnym zainteresowanie cieszyły się wykłady dotyczące odnawialnych źródeł energii.

W laboratorium sporządzano preparaty mokre roślin doskonaląc umiejętności mikroskopowania. Wycieczki terenowe służyły do poznania osobliwości i gatunków chronionych na terenie Lipia. Wyjazdy do Muzeum Wody w Koszalinie, Zakładów Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym oraz Drawskiego Parku Krajobrazowego miały na celu pokazanie dzieciom i młodzieży w jaki sposób należy dbać o środowisko aby służyło nie tylko nam ale także przyszłym pokoleniom.

Pierwszy etap projektu zakończył się w sierpniu 2010 r., rozliczono na kwotę 9 620,80, w projekcie brało udział 68 uczestników.

Drugi etap zakończył się w marcu 2011 r., rozliczono na kwotę 2 459,56 zł, w projekcie brało udział 94 uczestników.

Trzeci, ostatni etap zakończył się we wrześniu 2011 r. na kwotę 29 169,64 zł, w projekcie brało udział 723 uczestników.

– projekt pt. „Łączymy narody” realizowany w dn. 23-24 maja 2011 r.

Projekt był odpowiedzią na podnoszone przez młodzież i nauczycieli postulaty wymiany poglądów,  zacieśnienia współpracy pomiędzy młodzieżą polską i niemiecką w zakresie działań proekologicznych, jak również zbliżania kulturowego obu narodów.

Celem projektu było stworzenie szerokiej platformy dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej gospodarki, porównania podobnych działań w Niemczech i w Polsce.

Całkowita wartość projektu:                                                           3 507,20 zł

Dotacja PNWM:                                                                                 3 000,00 zł

Wkład własny: 507,20 zł

– projekt pt. „Świadectwo kultury narodu”, realizowany w dn. 25-26 maja 2011 r.

Projekt był odpowiedzią na przejawiane przez młodzież i nauczycieli zainteresowanie i postulaty zacieśniania współpracy pomiędzy młodzieżą polską i niemiecką w zakresie działań proekologicznych, jak również zbliżania kulturowego obu narodów.

Projekt dał szanse młodzieży poszerzenia wiedzy w zakresie kultury, obyczajów, historii Niemiec, a także poznania rówieśników z Niemiec, ich zainteresowania, form spędzania wolnego czasu oraz uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym i społecznym. Istotnym elementem projektu zbliżającym oba narody była wycieczka na zapomniany niemiecki cmentarz w okolicy Lipia.

Całkowita wartość projektu:                                                           4 136,70 zł

Dotacja PNWM:                                                                                 3 000,00 zł

Wkład własny: 1 136,70 zł

– projekt pt. „Ekologia pomostem zrozumienia”, realizowany w dn. 1-3 czerwca 2011 r.

Projekt był odpowiedzią na podnoszone przez młodzież i nauczycieli postulaty wymiany poglądów, zacieśniania współpracy pomiędzy młodzieżą polską i niemiecką w zakresie systemu promującego i wspierającego uzyskiwanie oszczędności energii, zwłaszcza korzystania z energii odnawialnej.

Całkowita wartość projektu:                                                           5 975,39 zł

Dotacja PNWM:                                                                                 3 000,00 zł

Wkład własny: 2 975,39 zł

– projekt pt. „POMOST”, realizowany w dn. 4-5 czerwca 2011 r.

Celem projektu była popularyzacja wiedzy o kraju naszego sąsiada, w szczególności dotyczącej wędkarstwa uprawianego w Niemczech. Jego bezpośrednie oddziaływanie dotyczyło poszerzenia wiedzy na temat tej formy rekareacji wśród młodzieży szkolnej jako grupy docelowej, a także oddziaływanie pośrednie, wywierane na dalsze otoczenie. Zadaniem projektu była także zachęta do aktywanego uprawiania wędkarstwa przez młodzież w Niemczech – zgodnie z zasadami i przepisami prawnymi obowiązującymi w tym kraju, nawiązanie przyjaźni, poznanie kultury, form spędzania wolnego czasu przez młodzież niemiecką.

Całkowita wartość projektu:                                                           3 984,04 zł

Dotacja PNWM:                                                                                 3 000,00 zł

Wkład własny: 984,04 zł

Projekt na dofinansowanie edukacji ekologicznej na kwotę 81 882 zł., na realizację którego w dniu 25 maja 2012 roku została podpisana umowa nr 2012D0054K.  O dofinansowanie projektu Ośrodek ubiegał się ze środków WFOŚiGW. Program  projektu skupia się na szeroko  rozwiniętej i zintegrowanej edukacji ekologicznej w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). W ramach projektu uczestnicy poznają podziały, rodzaje oraz warunki stosowania Odnawialnych Źródeł Energii. Uczestnicy zajęć korzystali z wykładów, zajęć laboratoryjnych oraz wycieczek terenowych. W ramach pobytu korzystano z zestawów dydaktycznych do badania energii wiatrowej, słonecznej i wodnej zakupionych w ramach projektu. Uczestnicy zdobyli wiedzę z zakresu budowy urządzeń wytwarzających „czystą energię” oraz podstawy ich działania, zasady lokalizacji w określonych warunkach środowiska. Uczniowie zostali zapoznani z korzyściami ekonomicznymi i klimatycznymi płynącymi ze stosowania Odnawialnych Źródeł Energii. W ramach projektu uczestnicy wzięli udział w wycieczce do Elektrowni Wodnej w Płotach.

W projekcie udział wzięło 336 uczniów i 29 opiekunów w warsztatach teoretyczno-praktycznych. Była to młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zamieszkała na terenie woj. zachodniopomorskiego.

Dzięki realizacji projektu wyposażenie Ośrodka zostało wzbogacone w nowe pomoce dydaktyczne funkcjonalne zestawy demonstracyjno-doświadczalne OZE: energii wiatru, energii wody, energii słońca o wartości 4 790,85 zł.

W ramach tego projektu zostały zakupione witacze, które są ustawione na drogach wojewódzkich i powiatowych. Stanowią promocję Ośrodka, jak również służą jako kierunkowskazy. Do tej pory drogi dojazdowe do OEE w Lipiu nie były oznakowane.

Całkowita wartość projektu: 81 882,00 zł

Dotacja WFOŚiGW w Szczecinie: 61 402,00 zł

Wkład własny: 20 480,00 zł

Od września 2011 roku Ośrodek poszukiwał partnera niemieckiego aby aplikować 
o środki ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania  w ramach współpracy polsko-niemieckiej. W styczniu udało się nawiązać kontakt z Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej w Plőwen, czego efektem jest pozyskanie środków na projekt Polsko-niemieckich warsztatów fotograficznych „Światło w przyrodzie”. Umowa nr FMP-2012-058 
o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 29 czerwca 2012 roku. Projekt rozpoczął się 01 lipca 2012 r., a zakończył 15.08.2012 r.

Celem priorytetowym projektu wymiany polsko-niemieckiej było poznanie przez uczestników tajników z dziedziny fotografii i zaszczepienie w nich pasji do fotografowania. Celem projektu była również integracja młodzieży z Polski i z Niemiec, z uwzględnieniem bogactwa, różnorodności kultur i tradycji obu narodów. Kolejnym zadaniem było rozwijanie metody pracy grupowej wokół jasno określonego celu, a także wykorzystywanie przez uczniów polskich w praktyce wiadomości i umiejętności zdobywanych na lekcjach języka niemieckiego. Podczas realizacji projektu uczestnicy mieli możliwość nawiązania nowych znajomości i przyjaźni.

Projekt realizowany był podczas dwóch pięciodniowych warsztatów (dwie grupy, każda po pięć dni) w dn. 5-15 lipca 2012 r.

Całkowita wartość projektu:                                                         71 571,96 zł

Dotacja Interreg IVA (EWT):                                                         47 066,16 zł

Dotacja z budżetu państwa:                                                           5 537,20 zł

Dotacja PNWM:                                                                               14 826,00 zł

Wkład własny:                                                                                   4 142,60 zł

W ramach projektu realizowanego przez ZMiGDP pn. „Przyrodo nie znikaj – promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody  poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży” w  warsztatach i zajęciach terenowych brali udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum z całej Polski. Zgodnie z porozumieniem na realizację projektu ”Przyrodo nie znikaj” od marca 2012r. do września 2013r. odbyło się 57 czterodniowych warsztatów dla uczestników projektu.  .

Wykaz pobytów w związku z realizacją projektu:

Przyrodo nie znikaj! – projekt trwał od 29.02.2012 r.  do 31.12.2013 r.

Całkowity budżet projektu: 1 266 480,00 zł

Dofinansowanie RPO (85%): 1 076 508,00 zł

WFOŚiGW (14%): 189 972,00 zł

Wkład własny (1%): 12 664,80 zł

W projekcie udział wzięło 336 uczniów i 29 opiekunów w warsztatach teoretyczno-praktycznych. Była to młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zamieszkała na terenie woj. zachodniopomorskiego.

Dzięki realizacji projektu wyposażenie Ośrodka zostało wzbogacone w nowe pomoce dydaktyczne funkcjonalne zestawy demonstracyjno-doświadczalne OZE: energii wiatru, energii wody, energii słońca o wartości 4 790,85 zł.

W ramach tego projektu zostały zakupione witacze, które są ustawione na drogach wojewódzkich i powiatowych. Stanowią promocję Ośrodka, jak również służą jako kierunkowskazy. Do tej pory drogi dojazdowe do OEE w Lipiu nie były oznakowane.

Całkowita wartość projektu: 81 882,00 zł

Dotacja WFOŚiGW w Szczecinie: 61 402,00 zł

Wkład własny: 20 480,00 zł

Projekt zrealizowany został w dn. 22-23.06.2013 r., dofinansowany z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Polsko-niemieckie warsztaty wędkarskie miały na celu zdobycie przez uczestników projektu wiedzy teoretycznej w dziedzinie wędkarstwa i poszerzenie przez nich swoich umiejętności praktycznych.

Po realizacji projektu uczestnicy znają:

– funkcjonowanie organizacji wędkarskich w Niemczech;

– nazewnictwo w języku niemieckim o tematyce wędkarstwa (czynności, narzędzia, zjawiska przyrody, nazwy gatunkowe ryb);

– różnice i podobieństwa w składzie gatunkowym ryb słodkowodnych występujących w rzekach i jeziorach Polski i Niemiec;

– okresy ochronne poszczególnych gatunków ryb.

Projekt otworzył młodzieży drogę do nawiązania współpracy na płaszczyźnie międzynarodowej.

Celem projektu była również integracja młodzieży z Polski i z Niemiec z uwzględnieniem bogactwa i różnorodności kultur obu narodów.

Kolejnym zadaniem było umiejętne wykorzystanie posiadanej wiedzy w zakresie słownictwa w języku niemieckim przez uczniów z grupy polskiej w celu porozumienia się z zagranicznym partnerem.

Całkowita wartość projektu:                                                         3 437,35 zł

Dotacja PNWM:                                                                               2 034,00 zł

Wkład własny: 1 403,35 zł

Wykaz pobytów w związku z realizacją projektu:

Przyrodo nie znikaj! – projekt trwał od 29.02.2012 r.  do 31.12.2013 r.

Całkowity budżet projektu: 1 266 480,00 zł

Dofinansowanie RPO (85%): 1 076 508,00 zł

WFOŚiGW (14%): 189 972,00 zł

Wkład własny (1%): 12 664,80 zł

W projekcie udział wzięło 336 uczniów i 29 opiekunów w warsztatach teoretyczno-praktycznych. Była to młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zamieszkała na terenie woj. zachodniopomorskiego.

Dzięki realizacji projektu wyposażenie Ośrodka zostało wzbogacone w nowe pomoce dydaktyczne funkcjonalne zestawy demonstracyjno-doświadczalne OZE: energii wiatru, energii wody, energii słońca o wartości 4 790,85 zł.

W ramach tego projektu zostały zakupione witacze, które są ustawione na drogach wojewódzkich i powiatowych. Stanowią promocję Ośrodka, jak również służą jako kierunkowskazy. Do tej pory drogi dojazdowe do OEE w Lipiu nie były oznakowane.

Całkowita wartość projektu: 81 882,00 zł

Dotacja WFOŚiGW w Szczecinie: 61 402,00 zł

Wkład własny: 20 480,00 zł

Projekt ”Z naturą na Ty” polsko-niemieckie warsztaty fotograficzne, był drugim spotkaniem o podobnej tematyce, gdzie pierwsze warsztaty odbyły się w lipcu 2012 r. 
Celem priorytetowym wymiany polsko-niemieckiej było poznanie przez uczestników tajników z dziedziny fotografii i zaszczepienie w nich pasji do fotografowania. Celem projektu była również integracja młodzieży z Polski i z Niemiec, z uwzględnieniem bogactwa, różnorodności kultur i tradycji obu narodów. Kolejnym zadaniem było rozwijanie metody pracy grupowej wokół jasno określonego celu, a także wykorzystywanie przez uczniów polskich w praktyce wiadomości i umiejętności zdobywanych na lekcjach języka niemieckiego. Podczas realizacji projektu uczestnicy mieli możliwość nawiązania nowych znajomości i przyjaźni.

Projekt realizowany był w dn. 11-19 lipca 2013 r.

Całkowita wartość projektu:                                                         60 934,90 zł

Dotacja Interreg IVA (EWT):                                                         40 778,66 zł

Dotacja z budżetu państwa:                                                           4 797,49 zł

Dotacja PNWM:                                                                               12 312,00 zł

Wkład własny: 3 046,75 zł

Polsko-niemieckie warsztaty wędkarskie miały na celu zdobycie przez uczestników projektu wiedzy teoretycznej w dziedzinie wędkarstwa i poszerzenie przez nich swoich umiejętności praktycznych.

Po realizacji projektu uczestnicy znają:

– funkcjonowanie organizacji wędkarskich w Niemczech;

– nazewnictwo w języku niemieckim o tematyce wędkarstwa (czynności, narzędzia, zjawiska przyrody, nazwy gatunkowe ryb);

– różnice i podobieństwa w składzie gatunkowym ryb słodkowodnych występujących w rzekach i jeziorach Polski i Niemiec;

– okresy ochronne poszczególnych gatunków ryb.

Projekt otworzył młodzieży drogę do nawiązania współpracy na płaszczyźnie międzynarodowej.

Celem projektu była również integracja młodzieży z Polski i z Niemiec z uwzględnieniem bogactwa i różnorodności kultur obu narodów.

Kolejnym zadaniem było umiejętne wykorzystanie posiadanej wiedzy w zakresie słownictwa w języku niemieckim przez uczniów z grupy polskiej w celu porozumienia się z zagranicznym partnerem.

Całkowita wartość projektu:                                                         3 437,35 zł

Dotacja PNWM:                                                                               2 034,00 zł

Wkład własny: 1 403,35 zł

Wykaz pobytów w związku z realizacją projektu:

Przyrodo nie znikaj! – projekt trwał od 29.02.2012 r.  do 31.12.2013 r.

Całkowity budżet projektu: 1 266 480,00 zł

Dofinansowanie RPO (85%): 1 076 508,00 zł

WFOŚiGW (14%): 189 972,00 zł

Wkład własny (1%): 12 664,80 zł

W projekcie udział wzięło 336 uczniów i 29 opiekunów w warsztatach teoretyczno-praktycznych. Była to młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zamieszkała na terenie woj. zachodniopomorskiego.

Dzięki realizacji projektu wyposażenie Ośrodka zostało wzbogacone w nowe pomoce dydaktyczne funkcjonalne zestawy demonstracyjno-doświadczalne OZE: energii wiatru, energii wody, energii słońca o wartości 4 790,85 zł.

W ramach tego projektu zostały zakupione witacze, które są ustawione na drogach wojewódzkich i powiatowych. Stanowią promocję Ośrodka, jak również służą jako kierunkowskazy. Do tej pory drogi dojazdowe do OEE w Lipiu nie były oznakowane.

Całkowita wartość projektu: 81 882,00 zł

Dotacja WFOŚiGW w Szczecinie: 61 402,00 zł

Wkład własny: 20 480,00 zł

Celem projektu było stworzenie dwujęzycznego folderu opisującego Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu (Polska) oraz Jugendbegegnungsstätte Am Kutzow- See Plöwen gGmbH (Niemcy) oraz ich wspólną współpracę. Współpraca jest możliwa dzięki wsparciu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania – Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Wydanie dwujęzycznego folderu miała na celu pokazanie korzyści wynikających ze współpracy polsko-niemieckiej. Pokazanie pozytywnych aspektów wynikających ze współpracy ośrodków zachęciło młodzież do nawiązywania nowych kontaktów. Pozwoliło to również kształtować wśród młodzieży tolerancję i otwartość wobec innych ludzi.

Dofinansowanie z Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Całkowita wartość projektu:                                                         3 400,00 zł

Dotacja PNWM:                                                                              3 000,00 zł

Wkład własny: 400,00 zł

W ramach projektu realizowanego przez ZMiGDP pn. „STOP niskiej emisji nauka poprzez realizację programów edukacyjnych” w  warsztatach i zajęciach terenowych wzięli udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum z całej Polski. Zgodnie z porozumieniem na realizację projektu ”STOP niskiej emisji” od grudnia 2013r. do marca 2015r. odbyło się 30 czterodniowych warsztatów dla uczestników projektu oraz 5 dwudniowych warsztatów dla dorosłych. Uczestnikami warsztatów dla dorosłych byli: nauczyciele szkół objętych realizacją projektu, samorządowcy, pracownicy świetlic wiejskich, przedstawiciele ośrodków kultury, biblioteki i pracownicy organizacji pozarządowych działających w sferze edukacji oraz aktywni studenci i liderzy młodzieżowi.

STOP niskiej emisji projekt rozpoczął się 01.11.2013 r. trwał do 31.03.2015 r.

Całkowita wartość projektu: 747.430,00zł

Dofinansowanie z NFOŚiGW: 560.570,00 zł

Dofinansowanie z WFOŚiGW: 94.630,00 zł

Wkład własny: 92.230,00 zł

Projekt realizowany w dn. 01.02-31.05.2014 r., projekt w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej Interreg IVA oraz Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Projekt miał na celu wspieranie istniejących oraz nowych kontaktów poprzez zaprezentowanie efektów działalności Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu opartej na współpracy polsko-niemieckiej w zakresie pozyskiwanych środków z funduszy Unii Europejskiej na edukację ekologiczną rozpowszechnianą wśród dzieci i młodzieży. Obchody jubileuszu przyczyniły się do wzmocnienia i ugruntowania nawiązanej polsko-niemieckiej współpracy na rzecz rozwoju obszarów Meklemburgii – Pomorze Przednie oraz województwa zachodniopomorskiego. Spotkanie skierowane było zarówno do zaproszonych gości, uczniów i ich opiekunów oraz społeczności lokalnej, dzięki czemu wyniki owocnej współpracy zaprezentowane zostały szerokiej publiczności.

Obchody X – lecia Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu zorganizowano w lutym, marcu i kwietniu. Zainaugurowały je warsztaty historyczne „Młodzi badacze historii Lipia – polsko-niemieckie warsztaty historyczne”. Udział w nim wzięła 20 osobowa grupa młodzieży, 2 opiekunów i 1 tłumacz z Polski oraz 10 osobowa grupa młodzieży, 1 opiekun i 1 tłumacz z Niemiec. Celem projektu było kształtowanie postaw patriotycznych mieszkańców regionu Lipia poprzez ożywienie jego dziedzictwa kulturowego i historycznego.

W kolejnym miesiącu uczestnicy spotkali się na warsztatach artystycznych „Ja też potrafię – polsko-niemieckie warsztaty artystyczne”. Udział w projekcie wzięła 20 osobowa grupa młodzieży, 2 opiekunów i 1 tłumacz z Polski oraz 10 osobowa grupa młodzieży, 1 opiekun i 1 tłumacz z Niemiec. Czynność, tj. rysowanie, malowanie, lepienie jest dla dzieci i młodzieży radosną zabawą, sprawia przyjemność, uczy wytrwałości, odpowiedzialności, współpracy w zespole, a jednocześnie wykonywane działania zmuszą dziecko do zastanawiania się, dzięki czemu wzbogaca jego wyobrażenia.

W kwietniu grupa polsko-niemiecka zdiagnozowała środowisko, w którym żyje i zastanowiła się nad problemem ochrony środowiska. Udział w projekcie wzięła 20 osobowa grupa młodzieży, 2 opiekunów i 1 tłumacz z Polski oraz 10 osobowa grupa młodzieży, 1 opiekun i 1 tłumacz z Niemiec. Celem projektu„Działaj energicznie – chroń środowisko! – polsko-niemieckie warsztaty ekologiczne” było zwiększenie świadomości wśród dzieci na temat ochrony środowiska przyrodniczego oraz ochrony bioróżnorodności. Ideą projektu była również aktywizacja i integracja młodzieży z Polski i Niemiec wokół idei zrównoważonego rozwoju poprzez wzrost świadomości ekologicznej. Jednym z najważniejszych problemów współczesnego świata jest ochrona naturalnego środowiska.

Cykl spotkań polsko-niemieckich zorganizowanych w ramach obchodów 10-lecia Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu zakończyła konferencja naukowa zorganizowana dla przedstawicieli poszczególnych miast i gmin członkowskich Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz delegatów instytucji współpracujących ze Związkiem na rzecz rozwoju naszego regionu zarówno z Niemiec jak i Polski.

Całkowita wartość projektu:                                                         93 426,46 zł

Dotacja Interreg IVA (EWT):                                                         63 347,49 zł

Dotacja z budżetu państwa:                                                           7 452,65 zł

Dotacja PNWM:                                                                               16 200,00 zł

Wkład własny: 6 426,32 zł

Zakres przedsięwzięcia objął przeprowadzenie rekultywacji 16 składowisk odpadów

komunalnych lub ich wydzielonych części, dla których wydano stosowne decyzje dotyczące ich zamknięcia, ale ich dotąd nie zrekultywowano lub dla których przewiduje się wydanie takich decyzji w najbliższej przyszłości. Ponadto, w ramach projektu, w obrębie każdego zrekultywowanego składowiska odpadów została wytyczona i odpowiednio oznakowana ścieżka edukacyjna, a także została przeprowadzona kampania społeczno – edukacyjna w zakresie gospodarowania odpadami na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich. Kampania społeczno – edukacyjna pod nazwą: „BĄDŹ EKO – SEGREGUJ ŚMIECI” realizowana była od IV kwartału 2013 r. do grudnia 2015 r.

Odbiorcami kampanii byli:

 • mieszkańcy terenu ZMiGDP oraz gmin sąsiednich
 • samorządowcy
 • dzieci i młodzież.

Kampania społeczno – edukacyjna zrealizowana została poprzez:

 • Opracowanie i wykonanie ulotek, plakatów, gadżetów promujących kampanię.
 • Produkcję i emisję spotów reklamowych w telewizji lokalnej oraz regionalnej.
 • Organizację konkursów dla dzieci i młodzieży związanych z tematyką projektu.
 • Przeprowadzenie dwudniowych warsztatów edukacyjnych dla dzieci klas 4-6 szkoły podstawowej i młodzieży gimnazjalnej w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu dla
  4 560 uczniów.

Koszt całkowity projektu: 32 204 005,09 zł

Koszty kwalifikowane projektu: 31 906 964,45 zł

Dofinansowanie z Funduszu Spójności (85%): 27 120 919,78 zł

Termin realizacji projektu: 19.11.2013 r. -23.12.2015 r.

W ramach projektu Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu przeprowadził działania konkursowe, celem których było ukazywanie lokalnych uwarunkowań przyrodniczych, rozwiązań technicznych i organizacyjnych stosowanych w wielu dziedzinach związanych z gospodarką komunalną oraz kształtowanie postaw odpowiedzialności i ciekawości poznawczej.

Jedną z  form konkursu było stworzenie fotoreportażu, który charakteryzuje się połączeniem

zdjęć, opisów i oprawy graficznej. W ramach projektu dla młodszych uczniów przewidziany był konkurs plastyczny. Uczestnikami konkursów były dzieci w wieku przedszkolnym oraz  młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnych, zamieszkała na terenie woj. zachodniopomorskiego.

Całkowita wartość projektu:                                                         2 830,00 zł

Dotacja WFOŚiGW w Szczecinie:                                                2 122,00 zł

Wkład własny: 708,00 

to projekt edukacyjny, który przeznaczony był dla niemal 2000 uczniów z 60 szkół województwa zachodniopomorskiego od kwietnia 2012 do końca roku 2013. Każda grupa szkolna wzięła udział  między innymi w 4-dniowych warsztatach ekologicznych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu, wyjazdach do Ogrodu Hortulus w Dobrzycy i Wolińskiego Parku Narodowego.Projekt to jednak nie tylko warsztaty wyjazdowe. To także promocja bioróżnorodności i ochrony przyrody, nauka poznawania środowiska i nauka ekologii.

Projekt pod nazwą „PRZYRODO NIE ZNIKAJ!” przygotowany został  przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z siedzibą w Karlinie. Finansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego i przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu powstała już pracownia komputerowa wyposażona w 17 komputerów i tablicę interaktywną. W dniu podpisania umowy dotacji oddano do użytku Izbę Bioróżnorodności – zamieszczono w niej m.in. tablice gatunkowe roślin i zwierząt, tropy, okazy gatunków zagrożonych.

Dofinansowanie projektu zostało przyznane w ramach Osi Priorytetowej 4 tj. Infrastruktura ochrony środowiska.

Całkowita wartość projektu: 1 266 480,00 zł,

kwota dofinansowania projektu: 1 076 508,00 zł.

Projekt był dofinansowany z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego PL 02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”.

Celem projektu była edukacja dzieci i młodzieży z zakresu ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów poprzez uczestnictwo w warsztatach mających na celu aktywne kształtowanie postaw ekologicznych

W ramach realizacji projektu, zrealizowane zostały następujące działania:

 • Utworzenie Pracowni Bioróżnorodności w 22 szkołach podstawowych na terenie gmin należących do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Pracownie zostały wyposażone w dębowe meble, sprzęt multimedialny, tablice informacyjne, mapy obszarów chronionych, zestawy interaktywne, okazy gatunków owadów w gablocie, zestawy ptaków oraz gry edukacyjne z zakresu bioróżnorodności. Wyposażenie oraz elementy dekoracyjne pracowni mają posłużyć do prowadzenia zajęć z zakresu rozpoznawania zagrożonych gatunków roślin i zwierząt, rozpoznawania obszarów chronionych, przyporządkowania gatunków roślin i zwierząt do obszarów ich występowania. Nowa forma Pracowni oraz przeprowadzane w niej zajęcia mają wpłynąć na większą efektywność przekazywanej wiedzy i chęć nauki o otaczającej człowieka przyrodzie.
 • Organizacja stu sześćdziesięciu ośmiu 2 – dniowych warsztatów ekologicznych dla dzieci i młodzieży z klas IV-VI szkół podstawowych oraz gimnazjum z zakresu bioróżnorodności, zmian klimatu i znaczenia ekosystemów w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu. W trakcie warsztatów 2-dniowych prowadzone były zajęcia w Ośrodku, w jego otoczeniu oraz zorganizowane były wycieczki krajoznawcze. Pierwszego dnia pobytu uczestnicy odwiedzali obszary Nadleśnictwa Świdwin, gdzie obserwowali liczne, zróżnicowane zbiorowiska roślinne. Omawiano wpływ gatunków inwazyjnych na bioróżnorodność. Drugiego dnia zwiedzano Ogrody „Hortulus” w Dobrzycy, w trakcie których młodzież mogła dowiedzieć się o możliwości odbudowy środowiska przyrodniczego zniszczonego na skutek działalności człowieka i przywróceniu bioróżnorodności na zdegradowanym terenie, omówione zostały zagrożone gatunki roślin i sposoby ich pielęgnacji, ptaków, które zadomowiły się w ogrodzie (m.in. dudki, jemiołuszki, mysikróliki, kosy, sroki, turkawki, pliszki), owadów, licznych małych ssaków (m.in. jeże, lisy, kuny, piżmaki) oraz gady (m.in. żaby, jaszczurki, traszki, salamandry, padalce).
 • Organizacja dziewięćdziesięciu czterech warsztatów 1-dniowychdla dzieci w wieku wczesnoszkolnym (klasy I-III). W trakcie warsztatów jednodniowych prowadzone były zajęcia tematyczne, labolatoryjne i plenerowe, w pięknej okolicy Ośrodka, na obszarze Natura 2000. Uczniowie w trakcie zajęć rozpoznawali tropy zwierząt, gatunki drzew, krzewów i kwiatów w danych ekosystemach. Dzieci uczyły się korzystać z mapy, orientacji w terenie oraz pobierali próbki do badań laboratoryjnych.
  Warsztaty skierowane będą do wszystkich szkół z terenu woj. zachodniopomorskiego. W sumie udział w zajęciach edukacyjnych wzięło 10 480 osób.
 • Przeprowadzenie konkursu fotograficznego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych „Bioróżnorodność wokół nas”. Prace na konkurs nadesłało 445 uczniów Najlepsze prace umieszczone zostaną w albumie, który wydany zostanie w nakładzie 1 000 szt.
 • Przeprowadzenie konkursu dla nauczycieli na najlepszy scenariusz zajęć dla dzieci i młodzieży z zakresu bioróżnorodności. Najlepsze scenariusze zamieszczone zostały w podręczniku dobrych praktyk, który wydany został w nakładzie 2 000 szt.
 • Opracowanie mobilnej aplikacji internetowej jako element innowacyjny projektu. Aplikacja mobilna jest dostępna na urządzeniach mobilnych typu telefon komórkowy, smartfone, tablet. Elementem aplikacji jest przewodnik po gatunkach roślin i zwierząt występujących na obszarze Dorzecza Parsęty oraz interaktywne Dorzecze Parsęty – gry planszowe, ankiety, quizy.

 

Realizacja projektu:

luty 2015 – 30 kwietnia 2017.

Wartość całkowita projektu:

3 964 707,00 zł

Koszty kwalifikowane:

3 892 611,00 zł

Poziom dofinansowania z EOG 85% wydatków kwalifikowanych:

3 308 719,35 zł

Wysokość wnioskowanej dotacji ze środków WFOŚiGW:

200 000,00 zł

  

Koszty niekwalifikowane:

72 096,00 zł

Wysokość wkładu własnego ZMiGDP:

455 987,65 zł