Dodatkowe informacje

Zaproszenia

Biuletyn Informacji Publicznej

Lipie warsztaty

Lokalizacja

Strona główna
Aktualności
Targi Gospodarcze w Białogardzie 2011

17 - 18 września 2011 odbyły się Regionalne Targi Gospodarcze zorganizowane przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Białogardzie. Impreza ta ma istotne znaczenie dla gospodarczej integracji regionu koszalińskiego. Jest to również okazja do promowania lokalnych produktów, dlatego cieszy się dużym zainteresowaniem wystawców. Z roku na rok przybywa również liczba zwiedzających.

W tegorocznych targach swój udział zgłosiło blisko 100 wystawców z całego województwa zachodniopomorskiego. Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty zaprezentował aktualnie realizowane projekty m.in.:

 • Zintegrowana gospodarka wodno - ściekowa w Dorzeczu Parsęty
 • Rozwój bazy lokalowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej Lipiu
 • EKOlogiczne myślenie –  praktyczna edukacja w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju na obszarach Natura 2000
 • Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty
 • Wrota Parsęty II - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie Dorzecza Parsęty
 • Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie Dorzecza Parsęty
 • Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo - Doradczych Euroregionu POMERANIA na lata 2009-2012
 • Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty

Pracownicy Związku informowali także o projektach, które są w trakcie przygotowania i będą realizowane w najbliższych latach. Należą do nich m.in.:

 • Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
 • Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty
 • PRZYRODO NIE ZNIKAJ! - promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży
 • Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty - etap II.

Projekt PRZYRODO NIE ZNIKAJ będzie realizowany w Ośrodku Edukacji Ekologicznej
w Lipiu. Lipie, w tym roku po raz pierwszy, zaprezentowało swoją ofertę podczas Regionalnych Targów Gospodarczych.

 

 

 
Ćwiczenia psów ratowniczych

15 lipca 2011 roku w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu odbyły się pokazy ćwiczeń psów ratowniczych należących do członków Ochotniczej Straży Pożarnej z Wołczkowa. 
W ćwiczeniach uczestniczyły władze samorządowe, w tym wójt gminy Rąbino Krzysztof Majewski i sołtys Lipia Regina Klama, a także strażacy z PSP w Świdwinie i OSP z Rąbina Sekcja Poszukiwawczo – Ratownicza działająca przy OSP Wołczkowo jest pierwszą i jedyną grupą w województwie zachodniopomorskim, która szkoli  i wykorzystuje psy w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych. Członkowie sekcji zajmują się poszukiwaniem osób zaginionych w terenie otwartym, jak również żywych osób uwięzionych w osuwiskach bądź pod gruzami zawalonych obiektów budowlanych.

Dzieci przebywające w Ośrodku miały możliwość zapoznać się z metodami szkolenia psów, a także wysłuchać prelekcji na temat potrzeb czworonogów, w jaki sposób dbać o nie i jak unikać niebezpieczeństw podczas letniego wypoczynku.

 

 

 
Baza Lokalowa

Na początku 2011 roku zakończyła  się realizacja projektu rozwoju bazy lokalowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu.

W ramach projektu przeprowadzona została modernizacja źródła ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania polegająca na dobudowie instalacji pompy ciepła typu powietrze-woda. W celu optymalnego wykorzystania energii oraz uniknięcia wymiany instalacji centralnego ogrzewania, zaprojektowano instalację zintegrowaną z istniejącym systemem grzewczym. Wykonano również modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej, polegającą na montażu paneli solarnych wraz z niezbędną instalacją i zasobnikiem buforowym umieszczonym w pomieszczeniu kotłowni. Wykonano montaż ośmiu paneli solarnych na dachu Ośrodka.

Zastosowanie technologii opartej na odnawialnych źródłach energii stanowi dodatkowy atut Ośrodka, podkreślając jego ekologiczny charakter.

Oprócz modernizacji źródła ciepła, Ośrodek w ramach projektu został doposażony w pomoce dydaktyczne, małą infrastrukturę zlokalizowaną na terenie Ośrodka w postaci ogródka meteorologicznego, drewnianego amfiteatru i ekologicznego kącika edukacyjnego.

Całkowity koszt projektu to  348 467,00 zł, z czego NFOŚiGW dofinansował projekt kwotą 209 080 zł, a WFOŚiGW  przekazał 114 055,00 zł.


 

 

 
Młody Ekolog

17 czerwca w Lipiu odbyło się podsumowanie projektu pn. „Młody Ekolog - wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez realizację programów edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży”.Realizatorem zadania był Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. W ramach projektu przewidziano czterodniowe pobyty w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu. Uczniowie mieli okazję podziwiać piękne tereny wysoczyzny morenowej u stóp, której płynie rzeka Mogilica  i jednocześnie zdobywać wiedzę w zakresie ochrony środowiska.Podczas warsztatów uczniowie uczyli się jak prawidłowo wykonywać badania zanieczyszczeń wody, gleby i powietrza. Podczas wycieczki rowerowej i marszobiegu pobierali z otoczenia próbki do badań. Następnie przy pomocy aparatury elektromagnetycznej dokonywali analiz podstawowych parametrów fizycznych zebranych materiałów. Uczniowie samodzielnie przygotowywali  preparaty roślinne, zwierzęce i tkankowe oraz oglądali je za pomocą nowoczesnych mikroskopów.

W Lipiu odbywały się także wykłady dotyczące recyklingu. Wykładowcy przedstawili historię  papieru, opowiedzieli o metodach przetwarzania papieru, wykorzystania makulatury oraz przedstawili statystykę dotyczącą wykorzystania drzew do produkcji papieru. Po wykładach teoretycznych odbywały się zajęcia praktyczne polegające na wykonaniu przez każdego ucznia kartki papieru z makulatury.

W projekcie wzięli udział uczniowie z 32 szkół, w których czynnie działały Szkolne Kluby Młodych Ekologów. Działania w ramach projektu zostały dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podczas uroczystości podsumowującej projekt najlepsi otrzymali nagrody:

I miejsce zajęła szkoła Podstawowa nr 4 w Białogardzie. Jako nagrodę otrzymała stację meteo zasilaną panelem słonecznym o wartości 5900 zł

II miejsce zajął Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie-Zdroju. Jako nagrodę szkoła otrzymała notebook z oprogramowaniem o wartości 4500 zł

III miejsce zajęło Gimnazjum im. M. Kopernika w Kątach Wrocławskich. Jako nagrodę szkoła otrzymała wyposażenie szkolnego laboratorium o wartości 2800 zł

IV miejsce zajęło Gimnazjum Samorządowe w Międzyborzu. Jako nagrodę szkoła otrzymała projektor multimedialny o wartości 2700 zł

V miejsce zajęło Gimnazjum w Karlinie. Jako nagrodę szkoła otrzymała wizualizer o wartości 1600 zł

 

 
Oferty pracy

Dyrektor Ośrodka Edukacji Ekologicznej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

1. Nazwa stanowiska i wymiar czasu pracy
- stanowisko ds. edukacji ekologicznej,
- 1 etat.

2. Nazwa i adres jednostki:
Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu

Lipie 16

78-331 Rąbino


3. Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- wykształcenie średnie lub wyższe,

- doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć edukacyjnych,

- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

- biegła obsługa komputera.

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- prowadzenie zajęć dydaktycznych,

- obsługa i rozliczanie pobytów dzieci i młodzieży w Ośrodku,

- współtworzenie treści edukacyjnych i scenariuszy zajęć,

- prowadzenie badań i eksperymentów laboratoryjnych i terenowych,

- archiwizacja dokumentacji pobytowej uczniów i opiekunów,

- organizacja imprez mających na celu popularyzację wiedzy ekologicznej i promocji Ośrodka,

- utrzymywanie kontaktów i współpraca z innymi instytucjami i organami zajmującymi się edukacją z zakresu ochrony środowiska.

 

5. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

- komunikatywność,

- umiejętność pracy w zespole,

- zaangażowanie,

- kreatywność, samodzielność,

- wysoka kultura osobista,

- dyspozycyjność,

- posiadanie prawa jazdy,

- mile widziana znajomość języka niemieckiego.

Osoba zatrudniona na stanowisku – edukacji ekologicznej podejmująca pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym w samorządowych jednostkach organizacyjnych w celu teoretycznego i praktycznego przygotowania pracownika do należytego wykonywania obowiązków służbowych zostanie skierowana do służby przygotowawczej na okres 3 miesięcy zakończonej egzaminem (art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).

6. Wymagane dokumenty:

- CV i list motywacyjny,

- kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

- kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

- kopie dokumentów potwierdzające staż pracy (świadectwa pracy),

- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych,

- oświadczenie o niekaralności,

- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań do podjęcia pracy na wyżej wymienionym stanowisku.

7. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 27 września 2018 r. (włącznie) w sekretariacie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu lub przesłać pocztą na adres Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu, Lipie 16, 78-331 Rąbino  (decyduje data wpływu do Ośrodka)  lub na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w godzinach pracy Ośrodka  tj. od 7.30 do 15.30.


8. Dodatkowe informacje:

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

9. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP)  oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu.

10. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

 
«pierwszapoprzednia11następnaostatnia»

Strona 11 z 11
Joomla free themes created by Lonex.

Użyteczne linki

Odwiedziło nas

182920